Απoψεις

[Απόψεις][bleft]

Ελλαδα

[Ελλάδα][threecolumns]

Ευρωπη

[Ευρώπη][bsummary]

Κοσμος

[Κόσμος][grids]

Πέφτει η κυβέρνηση Παπαδήμου ή θα μείνει μόνο με το ΠΑΣΟΚ να τελειώσουν την "δουλειά";


Ρίχνουν αυλαία για να περάσουν στο χειρότερο σενάριο;

Όπως μαθαίνουμε πολύ μεγάλη ένταση υπάρχει στο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών με την μαριονέτα (μας συγχωρείτε, με τον πρωθυπουργό) Λουκά Παπαδήμο. Οι διαφορές που φαίνεται να δημιουργούνται, μετά από τα αιτήματα της τρόικας που μετέφερε ο τραπεζοϋπάλληλος (μας συγχωρείτε, ο πρωθυπουργός), δείχνουν να είναι τέτοιες που έβαλαν σε μεγάλες σκέψεις για το πολιτικό αύριο τους συγκυβερνήτες (βλ. Σαμαράς και Καρατζαφέρης).

Από διαρροή που υπήρξε (από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ), φαίνεται πως αυτές οι διαφορές είναι τέτοιες που ειδοποιήθηκε ο Καρχιμάκης (μην ρωτάτε πως, αυτός τα μαθαίνει όλα για όλους, φυσικά ως Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ) που με την σειρά του φέρεται να ειδοποίησε όλα τα μέλη του πολιτικού συμβουλίου να είναι έτοιμα για έκτακτη συνεδρίαση...!

Φαίνεται, λοιπόν, πως σήμερα το βράδυ (ή αύριο το μεσημέρι, αφού διαβλέπεται αίτηση παράτασης από τον Λουκά Παπαδήμο, της όποιας απόφασης των Σαμαρά - Καρατζαφέρη) θα τεθεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, σε περίπτωση που η συγκυβέρνηση μείνει μόνο με τον Λουκά και τον Γιώργο (τον ΓΑΠ). Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αποφασίσει να αποτελειώσει το "έργο" του (εσχάτως αντιμνημονιακού!!!) Γιώργου Παπανδρέου και να ισοπεδώσει την χώρα, ή να αποχωρήσει και το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας μόνο τον τραπεζοϋπάλληλο, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα καταλύσει το Σύνταγμα με τον πιό απόλυτο τρόπο και θα συνεχίσει να "κυβερνάει" σφυρίζοντας αδιάφορα ή εάν θα προκηρυχθούν εκλογές για τα μέσα του Μαρτίου.

Οι εντάσεις ανεβαίνουν, επειδή -παρά τις όποιες γονυκλυσίες στην τρόικα-, ήρθε ο καιρός να δηλώσουν ευθέως στον Ελληνικό λαό και να αναλάβουν το σχετικό βάρος ευθύνης, πως η χώρα πλέον έχει γίνει χώρος προς ενοικίαση ή πώληση, ενώ οι κάτοικοι (όλοι εμείς δηλαδή, πλην εκείνων που θα τρέξουν στα αεροδρόμια για αναχωρήσεις στο εξωτερικό...) είναι στην διάθεση εκείνων που θα νοικιάσουν ή θα αγοράσουν (σε κλάσμα της πραγματικής αξίας) οτιδήποτε τους αρέσει...

Λέτε αύριο να κηρύξουν και καμία πτώχευση και να δικαιώσουν εκείνον τον "λαμαρινά" από την Κρήτη;

Προς καλύτερη κατανόηση των όσων πρόκειται να συμβούν, σας παραθέτουμε το παρακάτω κείμενο, το οποίο κάποτε διδασκόταν στα Ελληνικά σχολεία, αλλά επειδή ήταν πολύ ανατρεπτικό και σκληρό για τους "ταγούς" μας, καταργήθηκε. Διαβάστε το και μαντέψτε γιατί καταργήθηκε και γιατί συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν...

“Ο λαός απόγονος των Ελλήνων, όπου κατοικεί την Ρούμελην, την μικράν Ασίαν, τας Μεσογείους νήσους , την Βλαχομπογδανίαν, και όλοι όσοι στενάζουν υπό την δυσφορωτάτην τυραννίαν του βδελυρωτάτου δεσποτισμού, ή εβιάσθησαν να φύγουν εις ξένα βασίλεια δια να γλυτώσουν από τον δυσβάστακτον και βαρύν αυτού ζυγόν, όλοι λέγω χριστιανοί και Τούρκοι, χωρίς κανέναν ξεχωρισμόν θρησκείας, (επειδή όλοι πλάσματα Θεού είναι, και τέκνα του πρωτοπλάστου), στοχαζόμενοι ότι ο τύραννος ονομαζόμενος Σουλτάνος κατέπεσεν ολοτελώς εις τας βρωμερά θηλυμανείς ορέξεις του επερικυκλώθη από ευνούχους και αιμοβόρους αμαθεστάτους αυλικούς, ελησμόνησε και καταφρόνησε την ανθρωπότητα, εσκληρύνθη η καρδία του κατά της αθωότητος, και το πλέον ωραιότερον βασίλειον του κόσμου, οπού εκθειάζεται πανταχόθεν από τους σοφούς, καντήτησεν εις μίαν βδελυράν αναρχίαν τόσον ώστε κανένας οποιασδήποτε τάξεως και θρησκείας, δεν είναι σίγουρος μήτε δια την ζωήν του, μήτε δια την τιμήν του, μήτε δια τα υποστατικά του.
Ο πλέον ήσυχος, ο πλέον αθώος, ο πλέον τίμιος πολίτης κινδυνεύει την κάθε στιγμήν να γίνει ελεεινή θυσία της τυραννικής φαντασίας, ή των αγρίων τοποτηρητών, και αναξίων Μεγιστάνων του τυράννου, ή τέλος (όπερ συνηθέστερον συμβαίνει) των κακοτρόπων θηριωδεστάτων μιμητών του χαιρόντων εις το ατιμώ-ρητον κρίμα, εις την σκληροτάτην απανθρωπότητα, εις την φονοκτονίαν, χωρίς καμμίαν εξέτασιν, χωρίς καμμίαν κρίσιν.
- Ουρανέ, εσύ είσαι απροσωπόληπτος μάρτυς των τοιούτων κακουργημάτων!
- Ήλιε, εσύ βλέπεις καθημερινώς τα τοιαύτα θηριώδη τολμήματα!
- Γη, εσύ ποτίζεσαι αδιακόπως από τα ρείθρα των αθώων αιμάτων!
Ποίος έχει στόμα να με ειπή το εναντίον; Ποίος είναι εκείνος ο τίγρις ομόψηφος των τοσούτων ανομημάτων, ας εύγη εις το παρόν, και δια πολέμιόν του μάρτυρα, θέλει αποκτήσει όλην την κτίσιν, ήτις αγλώσσως γογγά δια τους αδίκους ώδε εκχυνομένους ρύακας των ανθρωπίνων αιμάτων.
Ο μέχρι τούδε λέγω δυστυχής ούτος λαός βλέποντας ότι όλαι του αι θλίψεις και οδύναι, τα καθημερινά δάκρυά του, ο αφανισμός του, προέρχονται από την κακήν και αχρειεστάτην διοίκησιν, από την στέρησιν καλών νόμων, απεφάσισεν ενανδριζόμενος μίαν φοράν να ατενίση προς τον ουρανόν, να εγείρη ανδρείως τον καταβεβαρημένον τράχηλόν του, και ενοπλίζωντας εμμανώς τους βραχίονάς του με τα άρματα της εκδικήσεως και της απελπισίας να εκβοήση μεγαλοφώνως ενώπιον πάσης της Οικουμένης, εις βροντώδη κραυγήν τα ιερά και άμωμα δίκαια οπού θεόθεν τω εχαρίσθησαν δια να ζήση ησύχως επάνω εις την γην…
Όθεν, διά να ημπορούν ομοθυμαδόν όλοι οι κάτοικοι να συγκρίνωσι πάντοτε με άγρυπνον όμμα τα κινήματα της διοικήσεως των διοικούντων, με τον σκοπόν της κοινωνικής αυτών νομοθεσίας, εκτινάζοντες ανδρικώς τον ουτιδανόν ζυγόν του Δεσποτισμού και εναγκαλιζόμενοι την πολύτιμον Ελευθερίαν των ενδόξων προπατόρων των, να μην αφεθώσιν ουδέποτε να κατάπατώνται ως σκλάβοι εις το εξής από την απάνθρωπον τυραννίαν!
Να έχη έκαστος ωσάν λαμπρόν καθρέπτην εμπροστά εις τα ομμάτια του τα θεμέλια της ελευθερίας, της σιγουρότητος και της ευτυχίας του να γνωρίζουν εμφανέστατα οι κριταί, ποίον είναι το δυσαπόφευκτον χρέος των προς τους κρινόμενους ελευθέρους κατοίκους· και οι νομοθέται και πρώτοι της διοικήσεως τον ευθύτατον κανόνα, καθ’ ον πρέπει να ρυθμίζεται και ν’ αποβλέπη το επάγγελμα των προς ευδαιμονίαν των πολιτών, κηρύττεται λαμπροφανώς η ακόλουθος ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΑΝΕΡΩΣΙΣ των πολυτίμων ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και του ελευθέρου κατοίκου του βασιλείου”Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

11 σχόλια :

 1. ΑΜΗΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΙ ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ,ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΓΚΡΕΜΟΤΣΑΚΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟΨΕ,ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΑΥΜΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να υποθέσουμε πώς έτσι εξηγείται και η επιφυλακή τους για "ταραχές" και "εξεγέρσεις"; Αν απομείνουν ο τραπεζίτης με το ΠΑΣΟΚ (που είναι κόμμα κάτω του 15%), και εξακολουθήσουν να κυβερνούν, τότε θα μιλάμε για πλήρη ανατροπή του πολιτεύματος. Φαντάζομαι τι πιέσεις θα ασκούνται σήμερα προς όλες τις πλευρές για να κρατηθεί όπως όπως η συγκυβέρνηση στο πόστο της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κάτι περίεργο συμβαίνει, για να έχει η ΝΔ αυτήν τη συμπεριφορά.

  Κάτι πολύ περίεργο, για να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα.

  Δεν εξηγείται με βάση τη λογική το ότι το ΠΑΣΟΚ παραπαίει καθημερινά και την ίδια ώρα η "εχθρική" ΝΔ όχι απλά δεν ζητάει εκλογές να το "γκρεμίσει" από την εξουσία, αλλά το στηρίζει σαν "δεκανίκι".

  Τι μυστήριο είναι και τούτο;

  Αυτοί, οι οποίοι επί δεκαετίες έβαζαν τους πολίτες να μαλώνουν στα καφενεία, κάθονται και "στηρίζουν" τους αντιπάλους;
  Ο λαός είναι έτοιμος να τιμωρήσει τους υπεύθυνους για την προδοσία του ΔΝΤ και αυτοί, οι οποίοι φαινομενικά μπορούν να επωφεληθούν άμεσα, δεν πηγαίνουν στο "ταμείο" των εκλογών; ...

  Δεν τολμάνε να διεκδικήσουν τα κέρδη και τρέχουν ν' αρπάξουν το μερίδιο από τη ζημιά;

  ------------------------------------
  fnous-ΕΑΜ β-Το Έγκλημα του Δ.Ν.Τ.

  λινκ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δε μας ξεγελάνε τα ανδρείκελα. Καλούν σε συμβούλια τους παρατρεχάμενους για να μαγειρέψουν το δηλητήριο που θα μας σερβίρουν αύριο. Η απόφαση του ξεπουλήματος έχει παρθεί, το σερβίρισμα αποφασίζεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. αβυσος η ψυχη του ανθρωπου,την περνουν εκει στη συγκρου και δεν μας λενε να παρουμε και μεις να στανιαρουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μην αυταπατάστε δεν πρόκειται τόσο εύκολα ούτε να παραιτηθούν ούτε και να κάνουν εκλογές, θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να μας καθίσουν στο σβέρκο για όσο περισσότερο μπορούν μέχρι να ολοκληρώσουν το καταστροφικό τους έργο, εδώ παίζεται πραγματικά ένα θέατρο του παραλόγου, λαϊκά ανύπαρκτες κυβερνήσεις και κόμματα που δεν εκφράζουν τη θέληση του ελληνικού λαού συμπλέουν μαζί σε μία παρωδία που λέγεται συγκυβέρνηση και είναι αυτοί που χωρίς εκλογές και χωρίς τη συγκατάθεση του ελληνικού λαού τον έχουν οδηγήσει και θα τον οδηγήσουν ακόμη περισσότερο στην οικονομική εξαθλίωση.

  Ένας θεός ξέρει τι μας περιμένει ακόμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κανεις δεν πιστευη , οτι δεν θα υπογραψουν οι προδοτες .
  Οσοι ελπιζουν , απλα δεν ξερουν .
  Καλη δυναμη σε ολους μας και καλη ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ετσι ειναι . Αυτοι δεν εχουν διεξοδο πλεον απο την παγιδα που στησαν για μας , αλλα επεσαν οι ιδιοι μεσα .
  Ειναι αποφασισμενοι να μας αιμοτοκυλισουν και ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ.
  Η οικονομικη εξαθλιωση ειναι προς το τελος . το επομενο σεναριο ειναι η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ , μια και για παντα .
  Το τι μας περιμενει , βεβαιως και το ξερει μονο ο Θεος , αλλα και μας το ειπε .
  Πολιτειακη ανωμαλια-χαος-πολεμος-πληρης εξαθλιωση-ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
  Δεν θα τους περαση η προδοσια . Το Ελληνικο Εθνος δεν ειναι σαν και τα αλλα να χαθει.
  Θα τα καταφερουμε με κοπους πολλους και θυσιες , αλλα θα τα ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Υπάρχουν και χειρότερα. Μη γελιέστε. Για να μην υπάρξουν πιστεύω οτι οφείλουμε ολοι εμείς που θέλουμε έξοδο της Ελλαδας απο τα στενά οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις επιλογές μας. Οχι παλιές συνταγές και παλαιοκαμματικά φερέφωνα. Να εκπροσωπηθούμε απο Ελληνες με γνωση, ωριμότητα, ικανότητες και θέληση γιατι την αγάπη για την πατρίδα την θεωρώ δεδομένη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ?ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ?ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ?

   Διαγραφή
 10. ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟ ΑΠΟΡΙΑΣ ΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΟΣΑ ΚΑΜΕΝΑ ΜΥΑΛΑ ΤΙ ΝΑ ΠΩ.ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΠΑΘΑΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΟΚ.ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .ΑΡΑ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟΣΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΟΙ ΠΑΣΟΚΤΖΗΔΕΣ ΤΙ ΝΑ ΠΑΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ?ΚΑΛΑ Η Ν.Δ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΗ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΑ ΜΠΙΚΙΚΙΝΙΑ ΑΝ ΤΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΜΗΝΑ Η ΑΚΟΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΝΕΡΓΟΣ ΔΗΛ.ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΕΝΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ.ΤΟΥΣ ΒΓΑΛΑΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΝ ΝΑ ΦΑΝ ΟΣΑ ΔΕΝ ΕΦΑΓΑΝ ΟΣΟ ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ.ΟΥΣΣΣΣΣΣΣΤ ΚΟΠΡΟΙ ΕΛΕΕΙΝΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Τα σχόλια θα εγκρίνονται μόνο όταν είναι σχετικά με το θέμα, δεν αναφέρουν προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθώς επίσης και τα σχόλια που δεν περιέχουν συνδέσμους.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...Ελληνοτουρκικα

[Ελληνοτουρκικά][bleft]

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Γεωπολιτική][grids]

διαφορα

[διάφορα][bsummary]

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[μυστικές υπηρεσίες][bleft]