Top Social Icons

Menu Right

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Η κατηγορια που επιλεξατε...

1 Μαΐ 2016

Του Νεκτάριου Δαπέργολα

«Ὁ Ἅδης ἐπικράνθη συναντήσας σοι κάτω. Ἐπικράνθη . καὶ γὰρ κατηργήθη. Ἐπικράνθη . καὶ γὰρ ἐνεπαίχθη. Ἐπικράνθη . καὶ γὰρ καθῃρέθη. Ἔλαβε σῶμα καὶ Θεὸν περιέτυχεν. Ἔλαβεν γῆν καὶ συνήντησεν οὐρανῷ... Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; Ποῦ σου, Ἅδη, τὸ νίκος; Ἀνέστη Χριστὸς . καὶ σὺ καταβέβλησαι… Ἀνέστη Χριστὸς . καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐν τῷ μνήματι…» (Ἰωάννης Χρυσόστομος)

«Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον…» (Ἰωάννης α΄ 10-12)

«Εἶδα μέσα σ’ ἕνα βοῦρκο ἕναν ἄνθρωπο ποὺ πνιγόταν. Βούτηξα καὶ κατόρθωσα νὰ τὸν σύρω ἔξω, σχεδόν μισοπεθαμένο. Σιγά-σιγά συνῆλθε καὶ τότε γύρισε καὶ μὲ ἀγριοκοίταξε. “Γιατί μὲ ἔβγαλες;” γρύλισε. “Ἐγώ ἐκεῖ μέσα ζῶ”…». (Ἀντρέι Ταρκόφσκυ, «Νοσταλγία»)

Νὺξ ἀφεγγὴς ἐγεγόνει ἐκείνη καὶ φαεινῶς φαίνουσα, ὄτε ἐνεὸν κατέστη τὸ τλησίπνουν γένος. Τὸ νεύσαν πρὸς γεώδη καὶ χαμαιτυπίαν ἐνδεδυμένον πότε, τὸ τοῦ θανάτου κράτει δεδουλωμένον, τὸ τὴν ζοφαλγίαν ἀγάφθεγκτον ἐν μυχοῖς συντηροῦν, τὸ ἀμφιφανεῖ φθορῆ πεπτός, τὸ τῆ βακχείᾳ του Ἅδου πάλαι παραδοθέν, τὸ πέδαις κραταιαῖς δεδεμένον καὶ τῷ ἄλγει πικρῶς στενάζον, τὸ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐξανδραποδισθὲν καὶ ἐν τῇ δουλείᾳ ὀλοφυρόμενον, τὸ ζόφῳ ταῖς αὐτοῦ φρεσὶ τετρωμένον, τὸ δὲ ἔρεβος ἐν ἑαυτῷ ἐπὶ αἰώνας αἰώνων ἐνέχον ἀγχιβαθῶς ἐπιμανέν. Τοῦ δὲ Λόγου σταυρωθέντος τε καὶ ἀναστάντος, πῦρ καινουργέον ἐλήλυθεν. Πῦρ ἄρρητον, φαῖνον, ζέον, τῆκον, μανικόν, ἀελίῳ ἀδήριτον. Καὶ καινουργέον ὄν, τὰ πάντα καινὰ ἐποίησεν…

Νὺξ ἀφεγγὴς ἐγεγόνει ἐκείνη καὶ φαεινῶς φαίνουσα, ὅτε ὁ ἥλιος τὰς ἀκτίνας ἀπεβάλετο, μὴ φέρων καθορᾶν Θεὸν ὑβριζόμενον, καὶ τρόμῳ ἀπηνεῖ ἀμφιδονέοντι τὰ χθόνια ἐκλυδωνίσθη, θεωροῦντα γυμνὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου κρεμάμενον, Ὂν ἦλθεν ἐφ’ ἡμᾶς ἔρωτι μανικῶ κινηθείς. Καὶ φρίττουσι, φρίττουσι τὰ σύμπαντα, τὴν τῶν πάντων Αἰτίαν καθορῶντα τὰ πάντα προσειμένην, ἴνα τὴν ἐν ἡμῖν πόρνην ἐκ βυθοῦ ἀναγάγῃ καὶ δόξη κραταιὰ περιβαλῶν ζωώσῃ εἰς τὸν αἰώνα. Ὅτι ὑπὸ τοῖς ἄστροις δεσμώτης ἑκουσίως κατεδέξατο συρῆναι ὁ τῶν ἄστρων ποιητής καὶ ὑπὸ παρανόμων εἰς κρίσιν ὁ Ὑπὲρ Νόμον τεθῆναι καὶ ἐμπτυσμοῖς καὶ γέλωσι καὶ χλεύῃ ὁ Ὑπὲρ Λόγον καθυβρισθῆναι. Ὁ Ὑπὲρ Νοῦν ἀνόμοις χερσὶν ἐνεπαίχθη καὶ ραπίσματα καὶ μάστιγας ὑπέμεινεν ὁ Ἀκατάληπτος καὶ ἐν τῷ Κρανίῳ ἀνυψώθη καὶ ξύλῳ αἰσχύνης ἐκρεμάσθη ὁ πάλαι τὴν γῆν κρεμάσας ἐν ὕδασιν. Καὶ τῷ θανάτῳ παρεδόθη καὶ ἐτάφη ὡς θνητός. Ἄπνους κατετέθη ἐν σπηλαίῳ ὁ Ἀθάνατος καὶ κατεκλίθη ὡς νεκρὸς ἐν πληγαῖς καὶ μώλωψιν ὁ ἐν τῇ δρακὶ περιέχων τὰ σύμπαντα. Ἀπηνῶς ἔπαθεν ὁ Ἀπαθὴς καὶ σινδόνῃ ὡς ἐν σπαργάνοις περιεβλήθη ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις. Ὁ ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων περιπατῶν ὡς νέκυς ἐθεάθη κατακείμενος καὶ ὁ Ἀχώρητος παντὶ ὑπὸ γῆν ἐσφραγίσθη. Καὶ εἰς θάνατον φυσίζοον ὁ Ἀείρυτος κατέδυ, ὁ αὐτὸς τὸ πάλαι ἀγχίβροτος γεγώς, ἵνα τὸ ἀνθρώπειον ἀγχίθεον ἀναδύσῃ…

Ἀλλ’ ἦν τὸ Φάος - καὶ τὸ Φάος φαῖνον τὰ ἐρέβη διεσκόρπισεν. Καί, εἰ καὶ ὁ Λόγος ὅλος ἐν τῷ Ἅδῃ ἦν, οὐδόλως ἀπῆν τῶν Ἄνω. Καὶ ἐνώσας πάλιν τὰ ἔχθει διεστῶτα, ἀνέστη, τὰ τοῦ Κευθμῶνος σκυλεύσας βασίλεια καὶ τὰ τοῦ πολεμίου κλεῖθρα διασπαράξας καὶ τὸν θάνατον νεκρώσας καὶ ἀφθαρτίσας τὸ βροτεῖον. Ἀνέστη ὁ Ἀπερινόητος, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν καὶ ἐν τοῖς κατωτάτοις κατελθών, ὁ Ἀΐδιος ὧν καὶ θνήσκων ἑκών, ὁ Πρὸ τῶν Αἰώνων γεννηθείς καὶ τὴν πόρνην ἐρασθείς καὶ ἐπιποθήσας ἐκ τοῦ βορβόρου ταύτην ἀναρρύσασθαι καὶ πάλιν ἐς παρθένον μεταμεῖψαι. Καὶ πέπτωκεν, πέπτωκεν ἡ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ Μήτηρ τῶν Πορνῶν, καὶ θρηνωδοῦσα ἐτελεύτησεν καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι…

Ἀλλ’ εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθε καὶ σαρκί ὕπνωσεν ὡς θνητός, ἡ Πόρνη τλησίπνους παρέμεινεν καὶ ἐν κλαυθμῷ θανάτου. Ἐν ἀκρασίᾳ ἵσταται μαινόμενη ἔξωθεν τοῦ σπηλαίου, ἐν ᾧ ἐτάφη ὡς νεκρός ὁ Ἀθάνατος. Καὶ μὴ βουληθεῐσα ἐπιγνῶναι, ἐν τῷ βορβόρῳ αὐτῆς ἀϊδνῶς κυλινδοῦται. Ὅτι τὴν Πόρνην ὁ ᾬν ἐρασθείς, ἐν τῷ κόσμῳ ἐλήλυθεν. Καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο. Μὰ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Μόνον οἱ ἔχοντες νοῦν τοῦ συνιέναι ἐγνώκασι καὶ οἱ ἔχοντες ὀφθαλμοὺς τοῦ ὁρᾶν ἑωράκασι. Δι’ ὃ καὶ ἐκείνη ἐν κλαυθμῷ παρέμεινεν καὶ τῇ ζοφαλγίᾳ δεινῶς ἀναλισκομένη ἀπαύστως. Νὺξ ἐν αὐτῇ ὑπάρχει καὶ ἔρεβος, καῐον καῠμα ὀδύνης ἐπιχθόνιον καὶ ἐμμανῶς ἐπιμανέν ἐν τῷ κεκραγέναι αὐτοῦ πρὸς αὐτήν. Καὶ τοῦτο αὕτη ἐκουσίως περιεβάλετο. Τούτῳ αὕτη ἐθελουσίως ἐνεβλήθη…

Ἦν γὰρ καὶ τότε σκότος ἐπὶ τῆς γῆς ἒως ὣρας ἑνάτης. Καὶ κατέστη τοῦτο πυρίμορφον καὶ τηλαυγές, ὅτι τὸ φάος δι’ αὐτοῦ ἐνηνέχθη. Καὶ τὸ φάος ἀρρήτως φαῐνον τὸ σκότος μετήλλαξεν. Πῦρ καινουργέον ἦν καὶ τὰ πάντα καινὰ ἐποίησεν. Τὸν δὲ αὐτοῦ γνόφον αὕτη οὐκ ἐπεθύμησεν. Καὶ τὸν φωτισμόν αὐτοῦ αὕτη οὐκ ἔγνω…

Σήμερον ἠγέρθη ὁ Ἀναπεσών καὶ ὁ Ἅδης ἐπικράνθη καὶ κατηργήθη. ᾙ δὲ οὐκ ἠθέλησεν γνῶναι. Καὶ βουλήσει βεβυθισμένη ἐν τῇ σκοτία παρέμεινε…


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


«Aν ήμουν ο διοικητής της κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας θα ανησυχούσα για τις γερμανικές τράπεζες» δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματτέο Ρέντσι σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση της Rai.

«Η περίοδος κατά την οποία μας έδιναν μαθήματα τελείωσε. Ο Γερμανός διοικητής διέθεσε 247 δισεκατομμύρια ευρώ και εύχομαι να είναι αρκετά για τις τράπεζές τους. Ο διοικητής έχει τόσα προβλήματα με τα οποία να ασχοληθεί. Όσο λιγότερο ασχολείται με την Ιταλία, τόσο καλύτερα» συμπλήρωσε ο Ιταλός κεντροαριστερός πρωθυπουργός.

Σε ότι αφορά την πρόθεση της Αυστρίας να αυξήσει τους ελέγχους στο συνοριακό πέρασμα του Μπρένερ και να στήσει, ενδεχομένως, φράγμα για να αποτρέψει τυχόν μεταναστευτική ροή από την Ιταλία, ο Ρέντσι τόνισε: «Αυτή της Αυστρίας είναι προπαγάνδα. Συνεχίζουν μια επικοινωνιακή εκστρατεία- διότι δεν κάνουν τίποτα το συγκεκριμένο- λόγω του ότι βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο», είπε ο επικεφαλής του ιταλικού κεντροαριστερού «Δημοκρατικού Κόμματος».

«Η Ιταλία διαθέτει επιτέλους κυβερνητική σταθερότητα και αυτό μας επιτρέπει να εισακουσθούμε σε ότι αφορά το μεταναστευτικό», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ του ανταποκριτή μας Θ. Ανδρεάδη – Συγγελάκη Ρώμη, Italy
Πηγή MIgnatiou


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


Στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 ένας φίλος Αμερικάνος δικηγόρος με σύστησε στον Οικονομικό Σταθμάρχη της CIA (ναι, υπάρχουν και τέτοιοι) στην Ελβετία. Κρατήσαμε κοινωνική επαφή και βρισκόμαστε κατά καιρούς, οι συζητήσεις μας ήταν πάντα ενδιαφέρουσες, γιατί η Ελβετία ήταν και είναι παγκόσμιο οικονομικό σταυροδρόμι.

Σχολιάζει ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος

Αυτό την έκανε να είναι επίσης μία από τις χώρες όπου έχουν παρουσία όλες οι σοβαρές μυστικές υπηρεσίες του κόσμου, λίγο πολύ όλοι παρακολουθούν όλους. Οι συζητήσεις μας είχαν πάντα οικονομικό υπόβαθρο, αλλά πολλές φορές την έφερνα σκοπίμως στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.

Δεν το απέφευγε κι εγώ αρκετά νέος και αφελής, ήθελα πολύ να μάθω και να ενημερωθώ από μία αξιόπιστη πυγή. Κάποια μέρα η συζήτηση γύρισε στην αντιπαράθεση μεταξύ ΝΑΤΟ και Σοβιετικής Ένωσης, το πήγα στο πυρηνικό οπλοστάσιο των Σοβιετικών και στο ποιος έχει την υπεροπλία.

Με κοίταξε περιπαικτικά και μου απάντησε, ότι οι πόλεμοι και οι αντιπαραθέσεις μπορούν να κερδηθούν με πολλά μέσα εκτός των όπλων. Τον κοίταξα έκπληκτος… «τι εννοείς;» τον ρωτάω. Αντί απάντησης με ρώτησε αν η Σοβιετική Ένωση έχει επάρκεια παραγωγής τροφίμων και ποιο είναι ο όγκος εισαγωγής σιτηρών που κάνει…

Τον κοίταξα αμήχανα και του ανέφερα τα νούμερα που είχα υπόψη (η ΕΣΣΔ είχε έλλειμμα τότε 40%, αυτά βέβαια ήταν παγκοσμίως γνωστά στοιχεία). Με ρώτησε τότε, «από που αγοράζει η Σοβιετική Ένωση τα σιτηρά που χρειάζεται για να θρέψει τον πληθυσμό της;».

Του απάντησα ότι αγοράζει σιτηρά κυρίως από την Αργεντινή και τον Καναδά. «Ποιανού σύμμαχοι είναι αυτές οι χώρες;», με ξαναρωτάει, προσθέτοντας «νομίζω ότι έχεις καταλάβει την απάντηση και δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο».

Από αυτή την ιστορία μπορεί ο καθένας να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η Γεωργία για κάθε χώρα. Η γεωργία ήταν είναι και θα είναι ένας εξέχων στρατηγικός και οικονομικός τομέας για όλες τις χώρες του κόσμου, όσο και ανεπτυγμένη τεχνολογικά και αν είναι μία χώρα.

Η Ελβετία επειδή είναι Ηπειρωτική χώρα και σε έναν πόλεμο, έστω και ως ουδέτερη μπορεί εύκολα να αποκλειστεί από εισαγωγές τροφίμων, έχει μία πολιτική αγροτικών επιδοτήσεων, ώστε να έχει ένα μίνιμουμ αυτάρκειας αγροτικών προϊόντων.

Η επιδότηση αυτή είναι κατά 50% υψηλότερη του αμυντικού προϋπολογισμού της και πιστέψτε με δεν είναι μικρός ο αμυντικός της προϋπολογισμός. Υπάρχουν πολλές χώρες που λόγω κλιματικών συνθηκών ή φυσικών χαρακτηριστικών δεν μπορούν να έχουν παραγωγή σε μία σειρά αγροτικών προϊόντων και γι’ αυτό κάνουν μαζικές εισαγωγές.

Εμείς στην Ελλάδα, ευτυχώς είμαστε ευλογημένοι σε αυτό το θέμα (όπως και σε πολλά άλλα…), η δε αγροτική τεχνολογία δεν έχει μόνο μηχανοποιηθεί αλλά και οι παραγωγικές μέθοδοι έχουν βελτιωθεί σε απίστευτο βαθμό. Πολλοί Έλληνες ειδικοί, αρθρογραφούν εξηγώντας, ότι ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα και ο συνδεδεμένος με αυτόν μεταποιητικός τομέας, θα μπορούσε να είναι ο Μαύρος ή ο Κίτρινος χρυσός της χώρα μας.

Ακούει κανείς από όλους τους Έλληνες Πολιτικούς και γενικώς πολιτικολογούντες; Δε νομίζω. Είναι πολύ απασχολημένοι με την προσπάθεια τους να μας σώσουν. Αναρωτιέμαι ποιος θα σώσει εμάς από αυτούς.

Πολύ πρόσφατα διάβασα ένα αξιόλογο άρθρο στο Liberal για το μέλλον του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα το οποίο αξίζει να διαβάσουν όλοι οι φίλοι μας.

Στο αξιόλογο αυτό πόνημα, όπου περιγράφει δυνητικά τον τρόπο για την άριστη εκμετάλλευση του αγροτικού μας πλούτου, έχουν εξέχουσα σημασία οι λέξεις Κατάλληλα, Ομάδες, Δυναμικά, Εμπορία, Επαρκής έκταση Καλλιέργειας, Επιμόρφωση κ.λπ.

Δυστυχώς, στη δική μας χώρα οι λέξεις αυτές δεν έχουν θέση, γιατί ο αγροτικός κόσμος μας στην πλειοψηφία του γνωρίζει μόνο από, Ατομισμό, Πολιτικοποιημένο Συνδικαλισμό και Επιδοτήσεις. Οι υπάρχουσες εξαιρέσεις δυστυχώς ως συνήθως απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Διαβάστε το άρθρο στον σύνδεσμο που μόλις παραθέσαμε (Ο μαύρος χρυσός της αγροτικής παραγωγής) και θα αντιληφθείτε του λόγου το αληθές. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ με ΥΓΕΙΑ και ΑΓΑΠΗ!

Πηγή Defence-Point


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο που σημειώθηκε μπροστά στο αρχηγείο της αστυνομίας στην πόλη Γκαζίαντεπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk δείχνουν τμήματα ενός κατεστραμμένου οχήματος κοντά στην πύλη του κτιρίου και πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο της έκρηξης, η οποία, όπως ανέφερε, έγινε αισθητή σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων, ενώ έσπασαν τζάμια σε γειτονικά κτίρια.

Πριν από λίγο το CNN Turk μετέδωσε, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της επαρχίας, ότι από την επίθεση στο Γκαζίαντεπ σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν άλλα δεκατρία πρόσωπα, ανάμεσά τους εννέα αστυνομικοί.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕΟι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
 


Ο ψευτομουφτής Ξάνθης Αμέτ Μετέ, «έδωσε» σαν φιλοναζιστή τον Χουσεΐν Ζεϊμπέκ
Εκτεθειμένος ο Τσίπρας που σιωπά με τον βουλευτή του που υμνεί τον Χίτλερ!

Ἀρκετοί, κυρίως στήν Ξάνθη, ἀσχολήθηκαν μέ τό τί εἶχε πεῖ στή Γλαύκη τόν Αὔγουστο τοῦ 2014 (φωτό) ὁ τουρκομουφτής Ξάνθης Ἀχμέτ Μετέ κατά τοῦ Ἰσραήλ καί τῶν Ἑβραίων, καί τά ὁποῖα ἀναγκάστηκε νά ἀνασκευάσει μετά τήν ἀποκάλυψή τους ἀπό τήν ἐφημερίδα “Παραπολιτικά” (19-3-2016) καί τήν ἀντίδραση τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου. Ὁ Μετέ, ἀφοῦ δικαιολογήθηκε, ὑποχρεώθηκε νά ζητήσει συγγνώμη μέ γραπτή του δήλωση στίς 4-4-2016.

Αὐτό ὅμως πού δέν σχολιάστηκε ὅπως θά ἔπρεπε εἶναι ὁ ρόλος καί ἡ ἄποψη τοῦ παρόντος τότε βουλευτῆ (ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης) Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Ἀκοῦμε τόν Μετέ στό σχετικό ἀπόσπασμα τοῦ βίντεο νά λέει ἐπί λέξει: “Κατάρα στό Ἰσραήλ. Διότι ὅπως εἶπε καί ὁ βουλευτής μου, οἱ Γερμανοί ἔκαναν αὐτό τό ἔθνος σαπούνι καί τότε ἦταν μιά κουβέντα πού εἶχε πεῖ ὁ Χίτλερ καί δικαιώθηκε: εἶπε πώς “μιά μέρα θά θυμώσετε μαζί μου πού δέν τούς ἀποτελειώσαμε”…”

Ἀφήνουμε κατά μέρος τήν ἀξιοπιστία τῶν ἱστοριῶν μέ τά σαπούνια, τίς δηλώσεις τοῦ Χίτλερ περί …δικαίωσης κτλ καί μένουμε στά γεγονότα: τά εἶπε ὅλα αὐτά πράγματι ὁ Συριζαῖος βουλευτής; Ἄν ναί, γιατί ὅλοι ἀσχολοῦνται μέ τόν Μετέ κι ὄχι μέ τόν Ζεϊμπέκ; Ἄν πάλι ὄχι, πῶς ἀντέδρασε; Ἔχει κάποιαν ἀπάντηση πέραν τῆς (ἐνόχου;) σιωπῆς;

Ὡς γνωστόν εἴμαστε οἱ τελευταῖοι πού θά ζητούσαμε μιάν ἀστυνομία σκέψης καί λόγου: ἡ λεγόμενη “ρητορική μίσους” εἶναι ἐφεύρεση μιᾶς λογοκριτικῆς πολιτικῆς ὀρθότητας καί ἐξυπηρετεῖ μόνο τούς ἰσχυρούς καί τή φίμωση τῶν κάθε λογῆς ἐνοχλητικῶν. Ὅμως δέν μπορεῖς κύριε νά στοχοποιεῖς π.χ. τόν Δημήτρη Καμμένο γιά ἕνα ἀνώδυνο ἀντι-ΕΕ φωτομοντάζ τοῦ Ἄουσβιτς καί νά περνᾶς στό ντούκου τέτοιες χοντράδες ἑνός κυβερνητικοῦ βουλευτῆ!Αντιφωνητής
Πηγή "Τουρκικά Νέα"


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου