Απoψεις

[Απόψεις][bleft]

Ελλαδα

[Ελλάδα][threecolumns]

Ευρωπη

[Ευρώπη][bsummary]

Κοσμος

[Κόσμος][grids]

Ποιές Ειδικές Ζώνες θα γίνουν στη Θράκη

Παρουσιάζουμε το προτεινόμενο μοντέλο για την “Ειδική Οικονομική Ζώνη” (ΕΟΖ) που θα δημιουργηθεί στην περιοχή Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης - Ποιες εξειδικευμένες θεματικές ζώνες, θα γίνουν σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Σουφλί, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα και Καβάλα

Δόθηκε στην δημοσιότητα η οικονομοτεχνική Έκθεση για τη δημιουργία Ειδικών ζωνών στην περιοχή Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης

Από την έκθεση αυτή δημοσιεύουμε σήμερα τα αναφερόμενα αποκλειστικά στην γεωγραφική περιοχή της Θράκης.

Το προτεινόμενο μοντέλο για την Ε.Ο.Ζ. της Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Το προτεινόμενο μοντέλο για την ανάπτυξη της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, είναι μάλλον συνδιασμός των μοντέλων που χρησιμοποιούν κυρίως η Πολωνία και δευτερευόντως η Ν. Κορέα και φυσικά πέραν από την εξεταζόμενη περιοχή, το ίδιο μοντέλο προτείνεται να ισχύσει σε όλες τις περιοχές της χώρας, με αντίστοιχες προοπτικές και φιλοδοξίες .

Η διαμόρφωση του μοντέλου και η εφαρμογή του στην Ελληνική Πραγματικότητα, λαμβάνει υπόψιν τοπικές (ύπαρξη αναξιοποίητων ΒΙ.ΠΕ.), χρονικές (υφιστάμενη κρίση χρέους) αλλά και περιφερειακές (αυξημένη ανεργία, συγκριτικά πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένα προϊόντα) ιδιαιτερότητες.

Αναλυτικότερα προτείνεται :

Α) Η δημιουργία μιας Κεντρικής Αρχής Διαχείρισης της Ε.Ο.Ζ., υπό τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας, μέτοχος στην οποία θα είναι κατά 51% κρατικοί φορείς και κατά 49% ιδιωτικά νομικά ή ακόμη και φυσικά πρόσωπα.

Β) Η δημιουργία «θεματικών» Ε.Ο.Ζ. σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής. Οι θεματικές-περιφερειακές αυτές Ε.Ο.Ζ., θα αξιοποιούν όλα τα μοντέλα των Ελεύθερων Οικονομικών Ζωνών (βλέπε υποκεφάλαιο 5.2.), έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ιδιαιτερότητες του κρίσιμου δυωνύμου «προϊόν-περιοχή».

Γ) Θα πρέπει να υπάρξουν Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας, οι οποίες θα σχετίζονται με :

το ύψος της επένδυσης που θα πραγματοποιήσει ο υποψήφιος εντός της Ε.Ο.Ζ. π.χ. minimum 300 χιλ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και 3 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.

Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσει η επένδυση, ο οποίος θα πρέπει να ξεπερνά τους 10 εργαζόμενους. Σε περίπτωση δε, μετεγκατάστασης υφιστάμενης μονάδας , θα πρέπει για να γίνει αυτή δεκτή, να απασχολήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε εκτός Ε.Ο.Ζ. (π.χ. Χ εργαζόμενοι) συν τον κατώτατο αριθμό εργαζομένων που προβλέπει ή ένταξη στη Ζώνη . Δηλαδή Χ+10.

Ακριβώς επειδή απο την φύση τους οι Ε.Ο.Ζ. ευνοούν τις επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό (την ραχοκοκαλιά της οικονομίας), θα μπορούσε μια υφιστάμενη μονάδα να μεταφέρει μόνο το κομμάτι της παραγωγής που απευθύνεται σε ξένες αγορές, και όχι όλη την μονάδα παραγωγής της (κατά συνέπεια, να προχωρήσει στη δημιουργία θυγατρικής μέσα στην ζώνη).

Τη μεταφορά τεχνολογίας, παράμετρος η οποία θα κρίνεται από την Α.Ε. της Διαχείρισης.

Σε μια πιο «ευέλικτη» οργάνωση των Προϋποθέσεων Επιλεξιμότητας, θα μπορούσε να ισχύσει ένα αναλογικό μοντέλο, το οποίο θα τις συνδέει με τα κίνητρα. Π.χ. η πλήρης φοροαπαλλαγή των μερισμάτων, να ισχύει μόνον για τις επενδύσεις που θα εξάγουν το 50% τουλάχιστον των προϊόντων που παράγουν μέσα στο πλαίσιο της Ε.Ο.Ζ. .

Δ) Η διάρκεια της Ε.Ο.Ζ. θα πρέπει να είναι minimum δεκαπενταετής, ενώ προτείνεται να υπάρχει από την αρχή πρόβλεψη αξιοποίησης της οργάνωσης και των υποδομών της με τη λήξη της «θητείας» της, με πιθανότερη τη συνέχιση της λειτουργίας της ως real estate project και την έξοδο-επιστροφή της κρατικής συμμετοχής, μέσα από την εισαγωγή της Ανώνυμης Εταιρίας της Κεντρικής Διαχείρισης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ε) Η παροχή κινήτρων προτείνεται να θεσμοθετηθεί σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο τα κίνητρα θα αφορούν το σύνολο των θεματικών-περιφερειακών Ε.Ο.Ζ. και το δεύτερο επίπεδο θα αφορά επί μέρους κίνητρα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες που το ίδιο το αντικείμενο διαμορφώνει στο πλαίσιό τους.

Αναφορικά με το πρώτο επίπεδο κινήτρων, το οποίο θα είναι δύο κατηγοριών, προτείνεται να ισχύουν τα παρακάτω για τους επενδυτές που θα επιλέξουν να εντάξουν τις επιχειρήσεις τους σε κάποια από τις περιφερειακές Ε.Ο.Ζ. .

Τα βασικότερα σχόλια επί των Φορολογικών Κινήτρων είναι τα εξής :

Πραγματικά, το προτεινόμενο πλαίσιο θεωρείται εξαιρετικά εκτεταμένο, βασικός στόχος όμως είναι, το να καλύψει την ανυπαρξία άμεσα οικονομικών κινήτρων (επιδοτήσεων) .

Η εφαρμογή δασμού επί των προϊόντων που θα εισάγονται στην ελληνική αγορά, αποσκοπεί, αφενός στο να εξουδετερώσει τα πλεονεκτήματα που θα έχουν οι εντεταγμένες στις Ε.Ο.Ζ. Ζώνες σε σχέση με όσες λειτουργούν εκτός αυτών και αφετέρου στο να δώσει ένα σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό στις μονάδες που θα ενταχθούν.

Θα μπορούσε να υπάρξει παραμετροποίση των φορολογικών κινήτρων, συνδεδεμένη με την εξαγωγική επίδοση των συγκεκριμένων επενδύσεων.

Αναφορικά με τα Διοικητικά Κίνητρα, θα πρέπει να σημειωθεί, όπως σχολιάσαμε και σε άλλο σημείο της Τεχνικής Έκθεσης, ότι αποτελούν από μόνα τους σε πολλές περιπτώσεις, τη γεννεσιουργό αιτία για την πραγμάτωση μιας ξένης επένδυσης και για το λόγο αυτό, κρίνονται ως σημαντικότερα ακόμη και σε σύγκριση με τα Φορολογικά Κίνητρα.

Στην περίπτωση της Ε.Ο.Ζ. Αν. Μακεδονίας και Θράκης, προτείνεται να ισχύει το παρακάτω πακέτο Διοικητικών Κινήτρων :

Επί των Διοικητικών Κινήτρων, τα κρισιμότερα σημεία, τα οποία αποτελούν ίσως και το κλειδί της επιτυχίας της προσπάθειας για την Ε.Ο.Ζ. είναι δύο :

Η ολοκληρώση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από τη Α.Ε. που θα διαχειρίζεται την Ε.Ο.Ζ. και

Η παροχή δυνατότητας τήρησης των οικονομικών καταστάσεων σε νόμισμα της επιλογής του επενδυτή, δυνατότητα η οποία εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό το country risk, ειδικότερα το ρίσκο που συνδέεται με το εθνικό νόμισμα και με τον τρόπο αυτό απαντά στις αιτίασεις διαφόρων ξένων, ότι δεν αισθάνονται «νομισματικά ασφαλείς» προκειμένου να προχωρήσουν σε μια επένδυση στη χώρα μας.

Από κει και πέρα, η διωνυμική προσέγγιση «προϊόν-περιοχή», σε μια αρχική προσέγγιση, μας δίνει συνολικά 12 περιφερειακές Ε.Ο.Ζ., οι οποίες αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω :

Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Αγροτικών Προϊόντων Ορεστιάδας

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ζώνης θα δραστηριοποιούνται εταιρίες μεταποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, καθαρά όμως με εξαγωγικό προσανατολισμό (προϊόντα τύπου σπαράγγι και σκόρδο που βρίσκονται μόνο στον Έβρο).

Προτείνεται επίσης στη Ζώνη, να εδρεύει και να λειτουργεί να Περιφερειακό Χρηματιστήριο Αγροτικών Προϊόντων, στο οποίο θα διαπραγματεύονται αποθετήριοι τίτλοι αγροτικών προϊόντων, όχι μόνο από το σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και από τις γειτονικές χώρες (π.χ. ροδόνερο και ροδέλαιο από τη Βουλγαρία).

Το δεύτερο επίπεδο κινήτρων, προτείνεται να συμπεριλαμβάνει :

Τέλος το μοντέλο ανάπτυξης της Περιφερειακής Ε.Ο.Ζ. Αγροτικών Προϊόντων Ορεστιάδας, προτείνεται να είναι το Export Processing Zones (E.P.Z.) (βλέπε σχετικό 5.2.2.) .

Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Μεταξιού Σουφλίου

Στη συγκεκριμένη περιοχή, σκοπός θα είναι η αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας με τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης Περιφερειακής Ε.Ο.Ζ. Μεταξιού, για τις εταιρίες που αποκλειστικά θα ασχολούνται με την επεξεργασία, την «τυποποίηση» και την εξαγωγή του μεταξιού και των προϊόντων αυτού.

Σήμερα στο Σουφλί, παράγονται μικρές ποσότητες μεταξιού, ιδιαίτερα ποιοτικές και με εξαγωγικό κυρίως προσανατολισμό.

Η δημιουργία της Ε.Ο.Ζ. θα φέρει εξειδικευμένες επενδύσεις στην περιοχή, αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση της α’ ύλης, κατά συνέπεια θα τονώσει την τοπική οικονομία σε έναν κλάδο παραδοσιακό και με εξειδικευμένη τοπική τεχνογνωσία .

Το δεύτερο επίπεδο κινήτρων, της Ζώνης, προτείνεται να συμπεριλαμβάνει :

Λόγω μεγέθους, προτείνεται το μοντέλο ανάπτυξης της Περιφερειακής Ε.Ο.Ζ. Μεταξιού Σουφλίου, να είναι το Single Factory E.P.Z. / Οικονομική Ζώνη Αυτόνομων Επιχειρηματικών Μονάδων – Α.Ε.Μ.Ο.Ζ. (βλέπε σχετικό 5.2.5.) .

Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης

Προτείνεται η δημιουργία Περιφερειακής Ε.Ο.Ζ. Υπηρεσιών στην Αλεξανδρούπολη, με στόχο την προσέλκυση διεθνών τραπεζών, ασφαλιστικών και επενδυτικών εταιριών. Το θεσμικό πλαίσιο θα μπορούσε να προσομοιάζει με αυτό του Λουξεμβούργου από πλευράς κανόνων ίδρυσης, έτσι ώστε να σταματήσει η ροή επενδυτικών εταιριών τύπου Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) ελληνικών κεφαλαίων, να καταλήγει στη συγκεκριμένη χώρα.

Η προσομοίωση του καθεστώτος της Ε.Ο.Ζ. Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης με αυτό του Λουξεμβούργου, θα είχε θετικές επιπτώσεις και στη δημιουργία εταιριών συμμετοχών. Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη χώρα φιλοξενεί τις περισσότερες σε όλο τον κόσμο εταιρίες συμμετοχών (holding companies), οι οποίες φορολογούνται με 0,2% επί των κερδών. Οι εταιρίες αυτές δεν ασκούν καμία δραστηριότητα μέσα στα όρια του Λουξεμβούργου, απλώς αποτελούν θεματοφύλακες συμμετοχών που έχουν οι βασικοί τους μέτοχοι ανά τον κόσμο.

Η συγκεκριμένη Ε.Ο.Ζ. θα μπορούσε να οριστεί, ότι αφορά μόνον υφιστάμενες ξένες εταιρίες καθώς και νεοιδρυόμενες (απαγόρευση μετεγκατάστασης ελληνικών εταιριών).

Στη συγκεκριμένη Ε.Ο.Ζ. δε θα υπάρχει δεύτερο επίπεδο κινήτρων, καθώς τα όσα συμπεριλαμβάνονται στο αρχικό επίπεδο, θεωρούνται αρκετά προκειμένου να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των διεθνών εταιριών του κλάδου.

Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, μια τέτοια κίνηση θα προσέλκυε στην πόλη της Αλεξανδρούπολης στελεχιακό δυναμικό υψηλού επιπέδου, με όλα τα θετικά που μια τέτοια πραγματικότητα μπορεί να επιφέρει σε μια ακριτική πόλη του μεγέθους της.

Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Βιομηχανίας & Τεχνολογίας Άβαντα (ΒΙ.ΠΕ.)

Στην παρούσα ΒΙ.ΠΕ. Άβαντα, προτείνεται να λειτουργήσει μια Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, με στόχο αφενός την αξιοποίηση της υφιστάμενης ΒΙ.ΠΕ. και αφετέρου τη δραστική μείωση της ανεργίας στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Το δεύτερο επίπεδο κινήτρων, της Ζώνης, προτείνεται να συμπεριλαμβάνει :

Τέλος το μοντέλο ανάπτυξης της Περιφερειακής Ε.Ο.Ζ. Βιομηχανίας & Τεχνολογίας, προτείνεται να είναι το Export Processing Zones (E.P.Z.) (βλέπε σχετικό 5.2.2.) .

Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Βιομηχανίας & Τεχνολογίας Κομοτηνής (ΒΙ.ΠΕ.)

Αντίστοιχα με την 9.3., προτείνεται η δημιουργία αντίστοιχων προδιαγραφών, κινήτρων και στόχων Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. στη ΒΙ.ΠΕ. της Κομοτηνής, με απώτερο σκοπό τη μείωση της ανεργίας στην περιοχή της Ροδόπης.

Κατ’ αναλογία και σε αυτή την περίπτωση, προτείνεται η υιοθέτηση του μοντέλου Export Processing Zones (E.P.Z.) .

Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Βιομηχανίας & Τεχνολογίας Ξάνθης (ΒΙ.ΠΕ.)

Η 6η προτεινόμενη Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ., οριoθετείται στη ΒΙ.ΠΕ. της Ξάνθης, με όλα τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των προηγούμενων δύο και φυσικά και εδώ με απώτερο σκοπό τη μείωση της ανεργίας στην περιοχή της Ξάνθης.

Αυτονόητα και στην συγκεκριμένη περίπτωση, προτείνεται η υιοθέτηση του μοντέλου Export Processing Zones (E.P.Z.) .

Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Logistics λιμένα Αλεξανδρούπολης

Ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης θεωρείται στρατηγικά σημαντικός για τη συνολική ανάπτυξη της Ε.Ο.Ζ. Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κι αυτό γιατί σε παγκόσμια κλίμακα, μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους επιτυχίας των Οικονομικών Ζωνών, αποτελεί η διασύνδεσή τους είτε οδικώς, είτε σιδηροδρομικά, με εμπορευματικούς λιμένες.

Από την άλλη πλευρά, σε πρόσφατη μελέτη που παρουσιάστηκε από ερευνητές του Κ.Ε.Π.Ε., υπό τον τίτλο «Benchmarking and explaining the efficiency of container ports in S.E. Europe», αποδεικνύεται ότι η περιορισμένη λειτουργική αποδοτικότητα των περισσότερων εμπορευματικών λιμένων στα Βαλκάνια, παραπέμπει στην ανάγκη επενδύσεων και ειδικότερα σε τεχνολογίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων τους.

Μια από τις ενέργειες που θεωρούνται ότι οδηγούν τις εξελίξεις προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, είναι και η προτεινόμενη δημιουργία μιας Περιφερειακής Ε.Ο.Ζ. Logistics Λιμένος Αλεξανδρούπολης, γεγονός το οποίο θα αναβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό τις γενικότερες εργασίες του Λιμένα.

Το δεύτερο επίπεδο κινήτρων, για την συγκεκριμένη Ζώνη, προτείνεται να συμπεριλαμβάνει :

Το μοντέλο ανάπτυξης της Περιφερειακής Ε.Ο.Ζ. Logistics Λιμένος Αλεξανδρούπολης, προτείνεται να είναι αυτό των Specialized Zones (S.Z.) (βλέπε σχετικό 5.2.6.) .

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ένας από τους δυνητικούς επενδυτές της συγεκριμένης Ε.Ο.Ζ., θα είναι λογικά και το Περιφερειακό Χρηματιστήριο Αγροτικών Προϊόντων (Χ.Α.Π.), το οποίο -σύμφωνα με την παρούσα Έκθεση- έχει προταθεί να λειτουργεί στην Ε.Ο.Ζ. της Ορεστιάδας.

Ο λόγος της επένδυσης, συνδέεται με το γεγονός, ότι ένα περιφερειακό Χ.Α.Π. έχει σε κάθε περίπτωση αυξημένες ανάγκες αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων, οι αποθετήριοι τίτλοι των οποίων αποτελούν και το βασικό αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ταμλό του.

Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Logistics λιμένα Καβάλας

Αντίστοιχης φιλοσοφίας, οργάνωσης και στόχων, προτείνεται να αναπτυχθεί και στο λιμάνι της Καβάλας, έτσι ώστε η Περιφέρεια να μπορεί να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες διακίνησης εμπορευμάτων μέσω των θαλάσσιων οδών και μάλιστα από δύο διαφορετικά σημεία .

Τόσο το δεύτερο επίπεδο κινήτρων, όσο και το προτεινόμενο μοντέλο ανάπτυξης, είναι το ίδιο με αυτό της Αλεξανδρούπολης.

Απόδειξη του πιθανού εύρους της αναβάθμισης των εργασιών των δύο λιμανιών (Καβάλας και Αλεξανδρούπολης) από το συνολικό project, αποτελεί το ότι στη γειτονική Τουρκία, το λιμάνι μέσω του οποίου διακινείται το 1/3 των containers, είναι αυτό του Ambarli στην Ανατολική Θράκη.

Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Μαρμάρου και Οινοποιίας Δράμας

Η περιοχή της Δράμας, μελετώμενη στο πλαίσιο του δυωνύμου «προϊόν-περιοχή», καταδεικνύει εξαιρετικά έντονα την επεξεργασία και εξαγωγή μαρμάρων καθώς και αυτήν της οινοποιίας.

Ως εκ τούτου προτείνεται η δημιουργία μιας Περιφερειακής Ε.Ο.Ζ. Μαρμάρου και Οινοποιίας Δράμας.

Η συγκεκριμένη Ε.Ο.Ζ. θα έχει αποκλειστικά εξαγωγικό προσανατολισμό, τα δε προϊόντα της για λόγους ισότητας στον εσωτερικό ανταγωνισμό, θα πρέπει να έχουν αυξημένο δασμό (μεγαλύτερο του 3 τοις εκατό).

Το δεύτερο επίπεδο κινήτρων, προτείνεται να συμπεριλαμβάνει :

Τέλος, λόγω της κρισιμότητας που παρουσιάζει η θέση τους σε σχέση με τα παραγόμενα προϊόντα, προτείνεται ως μοντέλο ανάπτυξης της Περιφερειακής Ε.Ο.Ζ. Μαρμάρου και Οινοποιίας Δράμας, να χρησιμοποιηθεί το Single Factory E.P.Z. / Οικονομική Ζώνη Αυτόνομων Επιχειρηματικών Μονάδων – Α.Ε.Μ.Ο.Ζ. (βλέπε σχετικό 5.2.5.) .

Τρεις Περιφερειακές Ε.Ο.Ζ. Τουρισμού και Αναψυχής

Ένας από τους βασικούς στόχους της δημιουργίας της Ε.Ο.Ζ., θα πρέπει να είναι και η τουριστική αναβάθμιση μιας περιοχής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση (Αν. Μακεδονία & Θράκη) μάλιστα, κάτι τέτοιο είναι επιβεβλημένο, διότι η περιοχή μέχρι σήμερα απολαμβάνει, συγκριτικά με τις περιβαλλοντικές ομορφιές και την ιστορία της, πολύ μικρό τουριστικό μέρισμα.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η δημιουργία τριών Περιφερειακών Ειδικών Οικονομικών Ζωνών Τουρισμού & Αναψυχής, οι οποίες θα πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά, έτσι ώστε να μην αποτελέσουν πυρήνες αθέμιτου ανταγωνισμού ως προς τις υφιστάμενες τουριστικές μονάδες.

Αναλυτικότερα προτείνεται η δημιουργία :

Περιφερειακής Ε.Ο.Ζ. Τουρισμού και Αναψυχής Καβάλας & Θάσου

Περιφερειακής Ε.Ο.Ζ. Τουρισμού και Αναψυχής Πόρτο Λάγος και

Περιφερειακής Ε.Ο.Ζ. Τουρισμού και Αναψυχής Σαμοθράκης

Στις συγκεκριμένες Ε.Ο.Ζ., εκτός από το δεύτερο επίπεδο κινήτρων, θα πρέπει να υπάρχει, διαφοροποιημένα ίσως, ανά περιοχή και ένα αντίστοιχο επίπεδο Προϋποθέσεων Επιλεξιμότητας .

Οι Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας θα προκύψουν από την αφαιρετική εξέταση της υφιστάμενης τουριστικής πραγματικότητας της κάθε περιοχής, σε συνδυασμό με τις πραγματικές της δυνατότητες.

Εάν για παράδειγμα, κριθεί, ότι η Σαμοθράκη έχει ανάγκη από ξενοδοχεία 5*, ή ότι ο συνεδριακός της τουρισμός παρουσιάζει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, η επιλεξιμότητα των επενδύσεων που θα ενταχθούν στην Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Τουρισμού & Αναψυχής Σαμοθράκης, θα πρέπει να δώσει κίνητρα μόνον σε αυτές, που βάση πλάνου θα λειτουργήσουν προς την κάλυψη των παραπάνω στόχων.
Πηγή

Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

1 σχόλιο :

  1. "Moντέλο Πολωνίας και Νότιας Κορέας"... Το ραγκού-σπεσιαλιτέ του αρχιμάγειρα Ραγούση με το όνομα "Καλλικράτης" ήρθε κι έδεσε μόλις συνδυάστηκε με τους όρους των μνημονίων για το ξεπούλημα των φιλέτων μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Τα σχόλια θα εγκρίνονται μόνο όταν είναι σχετικά με το θέμα, δεν αναφέρουν προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθώς επίσης και τα σχόλια που δεν περιέχουν συνδέσμους.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...Ελληνοτουρκικα

[Ελληνοτουρκικά][bleft]

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Γεωπολιτική][grids]

διαφορα

[διάφορα][bsummary]

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[μυστικές υπηρεσίες][bleft]