Απoψεις

[Απόψεις][bleft]

Ελλαδα

[Ελλάδα][threecolumns]

Ευρωπη

[Ευρώπη][bsummary]

Κοσμος

[Κόσμος][grids]

Πράσινη καταστροφή στα Άγραφα;

Dirty Energy vs Clean Energy Green Fraud wind turbine Αιολικά Πάρκα Επιδοτήσεις netakias.com netakias.wordpress.com http://netakias.com

Της Τζέ­λα Αλι­πρά­ντη
Τρία αιολικά πάρκα ετοιμάζονται στην κορυφογραμμή του Ίταμου
Αντί­θε­τη βρί­σκει την το­πι­κή κοι­νω­νία η κα­τα­σκευή τριών αιο­λι­κών πάρ­κων στην πε­ριο­χή των Αγρά­φων, ό­που προ­βλέ­πε­ται η το­πο­θέ­τη­ση 48 α­νε­μο­γεν­νη­τριών του με­γα­λύ­τε­ρου τύ­που (ύ­ψος 85 μέ­τρα) στην κο­ρυ­φο­γραμ­μή του Ίτα­μου. «Όλοι εί­μα­στε υ­πέρ των α­να­νεώ­σι­μων πη­γών. Εί­μα­στε έ­νας νο­μός που υ­πο­στη­ρί­ζου­με την πρά­σι­νη ε­νέρ­γεια και αυ­τό φαί­νε­ται α­πό τα υ­δρο­η­λεκ­τρι­κά ερ­γο­στά­σια που έ­χου­με στη λί­μνη Πλα­στή­ρα και τα πολ­λά ι­διω­τι­κά φω­το­βολ­ταϊκά πάρ­κα. Υπο­τί­θε­ται ό­μως ό­τι θέ­λου­με την πρά­σι­νη ε­νέρ­γεια για να προ­στα­τέ­ψου­με τη φύ­ση, αν εί­ναι κα­τά τη δια­δι­κα­σία να την κα­τα­στρέ­ψου­με δεν έ­χει νό­η­μα», ε­ξη­γεί στην «Επο­χή» ο Τά­σος Κολ­τσί­δας, μέ­λος του Συ­ντο­νι­στι­κού των κοι­νω­νι­κών φο­ρέων Καρ­δί­τσας για τις δια­φω­νίες των κα­τοί­κων προς το έρ­γο.
Τα προ­βλή­μα­τα του έρ­γου
Τα ε­πι­χει­ρή­μα­τα που πα­ρου­σιά­ζο­νται α­πό τους κοι­νω­νι­κούς φο­ρείς και τους κα­τοί­κους α­φο­ρούν πρώ­τον την ε­ται­ρεία. Η ί­δια υ­πο­στη­ρί­ζει πως έ­χει γί­νει πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή έ­ρευ­να για το έρ­γο, αλ­λά αυ­τή δεν έ­χει ε­γκρι­θεί α­κό­μα και δεν έ­χει κα­τα­τε­θεί σε κα­νέ­να αρ­μό­διο φο­ρέα.

Προ­κει­μέ­νου να κα­τα­σκευα­στούν αυ­τά τα τρία αιο­λι­κά πάρ­κα στην κο­ρυ­φο­γραμ­μή α­παι­τεί­ται η κα­τε­δά­φι­ση του βου­νού τό­σο για την το­πο­θέ­τη­ση των α­νε­μο­γεν­νη­τριών, ό­σο και για τη με­τα­φο­ρά τους με τη διά­νοι­ξη με­γά­λων δρό­μων και την αλ­λοίω­ση του φυ­σι­κού το­πίου. Πέ­ραν, ό­μως, α­πό το πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό κό­στος, υ­πάρ­χει και κίν­δυ­νος για αν­θρώ­πι­νο κα­θώς σε μι­κρή α­πό­στα­ση, κά­τω α­πό ε­κεί που προ­βλέ­πε­ται να γί­νει το έρ­γο, υ­πάρ­χουν τρία χω­ριά. Με την ι­σο­πέ­δω­ση του βου­νού αυ­ξά­νε­ται κα­τά πο­λύ η πι­θα­νό­τη­τα κα­το­λί­σθη­σης, ε­νώ ση­μα­ντι­κό ζή­τη­μα εί­ναι και η η­χο­ρύ­παν­ση που δη­μιουρ­γεί­ται α­πό τις α­νε­μο­γεν­νή­τριες και το κα­τά πό­σο θα ε­πη­ρεά­σει τις ζωές των κα­τοί­κων.

Τα Άγρα­φα εί­ναι μια πε­ριο­χή που ζουν α­πό τον του­ρι­σμό κα­θώς προ­σφέ­ρουν δα­σι­κά προϊό­ντα, φυ­σι­κό κάλ­λος, ο­ρει­βα­τι­κές δια­δρο­μές, χει­με­ρι­νά α­θλή­μα­τα κτλ. «Πρό­κει­ται να ι­σο­πε­δώ­σουν ό­λο το βου­νό για έ­να έρ­γο που θα έ­χει ζωή 20-30 χρό­νια, αλ­λά οι αλ­λα­γές στο φυ­σι­κό το­πίο θα εί­ναι μό­νι­μες και μη α­να­στρέ­ψι­μες, ε­πη­ρεά­ζο­ντας την του­ρι­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα της πε­ριο­χής για πά­ντα», το­νί­ζει ο Απο­στό­λης Πα­ντε­λής, ε­πί­σης μέ­λος του Συ­ντο­νι­στι­κού φο­ρέων.
«Σε έ­να άλ­λο αιο­λι­κό πάρ­κο με άλ­λους πυ­λώ­νες, σε άλ­λα βου­νά που έ­χου­με στην πε­ριο­χή χω­ρίς δά­ση, με ή­δη υ­πάρ­χο­ντα δρό­μο κο­ντά και χω­ρίς χω­ριά, δε θα λέ­γα­με ό­χι.
Κι­νη­το­ποιή­σεις ε­νη­μέ­ρω­σης
Με ποια κρι­τή­ρια ε­πι­λέ­χτη­κε η συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ριο­χή;», α­να­ρω­τιέ­ται ο κ. Κολ­τσί­δας. Οι κά­τοι­κοι θέ­λο­ντας να προ­στα­τέ­ψουν την πε­ριο­χή τους, χω­ρίς ό­μως να εί­ναι αρ­νη­τι­κοί στις α­να­νεώ­σι­μες πη­γές ε­νέρ­γειες, πρό­κει­ται να κι­νη­το­ποιη­θούν ε­πί του ζη­τή­μα­τος. «Προ­σπα­θού­με να κι­νή­σου­με δια­δι­κα­σίες ώ­στε να υ­πάρ­ξει μία ε­ξέ­τα­ση συ­νο­λι­κά της πε­ριο­χής α­πό το δή­μο για το ποια μέ­ρη θα χρη­σι­μο­ποιού­νται και για ποιο λό­γο ώ­στε να μην υ­πάρ­χει και στο μέλ­λον κίν­δυ­νος για ά­κρι­τη υ­λο­ποίη­ση ο­ποιασ­δή­πο­τε πρό­τα­σης».

Οι φο­ρείς ή­δη κα­τά­φε­ραν να ε­νη­με­ρώ­σουν το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο για τους κιν­δύ­νους και το ί­διο α­πέρ­ρι­ψε το αί­τη­μα της ε­ται­ρείας. Για το ζή­τη­μα ό­μως η αρ­μό­δια αρ­χή που κα­λεί­ται να α­πο­φα­σί­σει εί­ναι το πε­ρι­φε­ρεια­κό συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λίας. Ακό­μα το ζή­τη­μα δε έ­χει συ­ζη­τη­θεί, ό­μως υ­πάρ­χει πι­θα­νό­τη­τα να βρε­θούν ευή­κοα ώ­τα. Η πα­ρά­τα­ξη «Θεσ­σα­λία της Αλλη­λεγ­γύης και της Οι­κο­λο­γίας» έ­δει­ξε τη στή­ρι­ξή της στους κα­τοί­κους α­να­κοι­νώ­νο­ντας ό­τι «οι α­ντι­δρά­σεις και οι ε­πι­φυ­λά­ξεις με­γά­λου μέ­ρους της το­πι­κής κοι­νω­νίας της Καρ­δί­τσας κα­τά τη γνώ­μη μας εί­ναι δι­καιο­λο­γη­μέ­νες» θέ­το­ντας τις ί­διες εν­στά­σεις.
Πηγή epohi.gr 

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
-->
Γράψτε τα δικά σας σχόλια
  • Blogger Σχόλια για χρήση στο Blogger
  • Facebook Σχόλια για χρήση στο Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Τα σχόλια θα εγκρίνονται μόνο όταν είναι σχετικά με το θέμα, δεν αναφέρουν προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθώς επίσης και τα σχόλια που δεν περιέχουν συνδέσμους.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...Ελληνοτουρκικα

[Ελληνοτουρκικά][bleft]

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Γεωπολιτική][grids]

διαφορα

[διάφορα][bsummary]

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[μυστικές υπηρεσίες][bleft]