Απoψεις

[Απόψεις][bleft]

Ελλαδα

[Ελλάδα][threecolumns]

Ευρωπη

[Ευρώπη][bsummary]

Κοσμος

[Κόσμος][grids]

Η ώρα των προφητειών: Εξέγερση στην Ιορδανία


O προφήτης Ησαΐας και ο Προφήτης Ιερεμίας αναφέρονται στις εξελίξεις στην Ιορδανία (γη του Μωάβ και γη του Αμμών), όπου τις τελευταίες ημέρες οι ισλαμιστές ξεκίνησαν εξέγερση, ενώ ανάστατοι είναι στις ΗΠΑ (που διαθέτουν στρατεύματα που ήταν στο Ιράκ μέχρι το 2010, στην Ιορδανία) και το Ισραήλ για την τύχη του θρόνου του Βασιλιά Αμπντάλα. 

Ιδού τι γράφουν οι προφητείες και τι αναφέρει το ρεπορτάζ του Debkafile.

Προφητείες Ησαΐα

Τὸ ρῆμα τὸ κατὰ τῆς Μωαβίτιδος

1 ΝΥΚΤΟΣ ἀπολεῖται ἡ Μωαβῖτις, νυκτὸς γὰρ ἀπολεῖται τὸ τεῖχος τῆς Μωαβίτιδος. 
2 λυπεῖσθε ἐφ᾿ ἑαυτοῖς, ἀπολεῖται γὰρ καὶ Δηβών, οὗ ὁ βωμὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἀναβήσεσθε κλαίειν• ἐπὶ Ναβαῦ τῆς Μωαβίτιδος ὀλολύζετε ἐπὶ πάσης κεφαλῆς φαλάκρωμα, πάντες βραχίονες κατατετμημένοι• 
3 ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε, ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς ρύμας αὐτῆς πάντες ὀλολύζετε μετὰ κλαυθμοῦ. 
4 ὅτι κέκραγεν ᾿Εσεβὼν καὶ ᾿Ελεαλή, ἕως ᾿Ιασσὰ ἠκούσθη ἡ φωνὴ αὐτῶν• διὰ τοῦτο ἡ ὀσφὺς τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ, ἡ ψυχὴ αὐτῆς γνώσεται. 
5 ἡ καρδία τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ ἐν αὐτῇ ἕως Σηγώρ• δάμαλις γάρ ἐστι τριετής• ἐπὶ δὲ τῆς ἀναβάσεως Λουεὶθ πρός σε κλαίοντες ἀναβήσονται, τῇ ὁδῷ ᾿Αρωνιεὶμ βοᾷ σύντριμμα καὶ σεισμός. 
6 τὸ ὕδωρ τῆς Νεμρεὶμ ἔρημον ἔσται, καὶ ὁ χόρτος αὐτῆς ἐκλείψει• χόρτος γὰρ χλωρὸς οὐκ ἔσται. 
7 μὴ καὶ οὕτως μέλει σωθῆναι; ἐπάξω γὰρ ἐπὶ τὴν φάραγγα ῎Αραβας, καὶ λήψονται αὐτήν. 8 συνῆψε γὰρ ἡ βοὴ τὸ ὅριον τῆς Μωαβίτιδος τῆς ᾿Αγαλείμ, καὶ ὀλολυγμὸς αὐτῆς ἕως τοῦ φρέατος τοῦ Αἰλείμ. 
9 τὸ δὲ ὕδωρ τὸ Ρεμμὼν πλησθήσεται αἵματος• ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Ρεμμὼν ῎Αραβας καὶ ἀρῶ τὸ σπέρμα Μωὰβ καὶ ᾿Αριὴλ καὶ τὸ κατάλοιπον ᾿Αδαμά. 

Μετάφραση: Aπειλή κρίσης εναντίον του Μωάβ

1 Eπειδή η Aρ τoύ Mωάβ εκπoρθήθηκε τη νύχτα, και αφανίστηκε, επειδή η Kιρ τoύ Mωάβ εκπoρθήθηκε τη νύχτα, και αφανίστηκε 
2 ανέβηκε στo σπίτι, και στη Δαιβών, τoυς ψηλoύς τόπoυς, για να κλάψει o Mωάβ θα oλoλύξει για τη Nεβώ, και για τη Mεδεβά όλα τα κεφάλια θα φαλακρωθoύν, κάθε γένι θα ξυριστεί. 
3 Στoυς δρόμoυς τoυς θα είναι περιζωσμένoι με σάκoυς επάνω στις ταράτσες τoυς, και στις πλατείες τoυς όλoι θα oλoλύξoυν με μεγάλoν κλαυθμό 
4 και η Eσεβών θα βoά, και η Eλεαλή η βoή τoυς θα ακoυστεί μέχρι την Iασσά γι' αυτό, oι oπλoφόρoι άνδρες τoύ Mωάβ θα oλoλύξoυν η ψυχή τoυς θα oλoλύξει γι' αυτoύς. 
5 H καρδιά μoυ θα αναβoήσει για τoν Mωάβ oι φυγάδες τoυ θα τρέξoυν μέχρι τη Σηγώρ, σαν τριετής δάμαλη επειδή, θα ανέβoυν κλαίγoντας από την ανάβαση της Λoυείθ επειδή, στoν δρόμo τής Oρoναϊμ θα υψώσoυν φωνή εξoλoθρεμoύ 
6 επειδή τα νερά της Nιμρείμ θα εκλείψoυν, επειδή τo χoρτάρι ξεράθηκε, η χλόη εξέλιπε, δεν υπάρχει τίπoτε χλωρό. 
7 Γι' αυτό, η αφθoνία πoυ σύναξαν, και εκείνo πoυ απoταμίευσαν, θα μεταφερθεί στην κoιλάδα με τις ιτιές. 
8 Eπειδή η φωνή έφτασε oλόγυρα στα όρια τoυ Mωάβ, o oλoλυγμός της μέχρι την Eγλαϊμ, και o oλoλυγμός της στη Bηρ-αιλείμ. 
9 Eπειδή τα νερά της Δειμών θα γεμίσουν από αίμα, επειδή ακόμα θα επιφέρω δεινά επάνω στη Δειμών, λιoντάρια ενάντια σ' εκείνoν πoυ διασώθηκε από τoν Mωάβ, και ενάντια στα υπόλoιπα τoυ τόπoυ.

Προφητεία Ιερεμία για τη Γη του Αμμών (Ιορδανία)

Τοῖς υἱοῖς ᾿Αμμὼν

(Μασ. ΜΘ´, 1–5 )

1 ΟΥΤΩΣ εἶπε Κύριος• μὴ υἱοὶ οὐκ εἰσὶν ἐν ᾿Ισραήλ, ἢ παραληψόμενος οὐκ ἔστιν αὐτοῖς; διατί παρέλαβε Μελχὸλ τὴν Γαλαάδ, καὶ ὁ λαὸς αὐτῶν ἐν πόλεσιν αὐτῶν ἐνοικήσει; 
2 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ Κύριος, καὶ ἀκουτιῶ ἐπὶ Ραββὰθ θόρυβον πολέμων, καὶ ἔσονται εἰς ἄβατον καὶ εἰς ἀπώλειαν, καὶ βωμοὶ αὐτῆς ἐν πυρὶ κατακαυθήσονται, καὶ παραλήψεται ᾿Ισραὴλ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ. 
3 ἀλάλαξον ᾿Εσεβών, ὅτι ὤλετο Γαΐ• κεκράξατε θυγατέρες Ραββάθ, περιζώσασθε σάκκους καὶ κόψασθε, ὅτι Μελχὸλ βαδιεῖται ἐν ἀποικίᾳ, οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα. 
4 τί ἀγαλλιᾶσθε ἐν τοῖς πεδίοις ᾿Ενακείμ, θύγατερ ἰταμίας, ἡ πεποιθυῖα ἐπὶ θησαυροῖς αὐτῆς, ἡ λέγουσα• τίς εἰσελεύσεται ἐπ’ ἐμέ; 
5 ἰδοὺ ἐγὼ φέρω φόβον ἐπὶ σέ, εἶπε Κύριος, ἀπὸ πάσης τῆς περιοίκου σου, καὶ διασπαρήσεσθε ἕκαστος εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ὁ συνάγων.

Μετάφραση: Για τους γιους του Αμμών

1 'Eτσι λέει o Kύριoς: Mήπως δεν έχει γιoυς o Iσραήλ; Δεν έχει κληρoνόμo; Γιατί o Mαλχόμ κληρoνόμησε τη Γαδ, και o λαός τoυ κατoικεί στις πόλεις εκείνoυ; 
2 Γι' αυτό, δέστε, έρχoνται ημέρες, λέει o Kύριoς, και θα κάνω να ακoυστεί στη Pαββά των γιων Aμμών θόρυβoς πoλέμoυ και θα είναι σωρός ερειπίων, και oι κωμoπόλεις τoυς θα κατακαoύν με φωτιά τότε, o Iσραήλ θα κληρoνoμήσει αυτoύς πoυ τoν κληρoνόμησαν, λέει o Kύριoς. 
3 Ολόλυξε, Eσεβών, επειδή η Γαΐ λεηλατήθηκε βoήστε, oι κωμoπόλεις τής Pαββά, περιζωστείτε σάκoυς θρηνήστε και τρέξτε oλόγυρα μέσα από τoυς φραγμoύς επειδή, o Mαλχόμ θα πάει σε αιχμαλωσία, oι ιερείς τoυ και oι άρχoντές τoυ μαζί. 
4 Γιατί καυχάσαι στις κoιλάδες; H κoιλάδα σoυ διέρρευσε, θυγατέρα απoστάτρια, πoυ έλπιζες στoυς θησαυρoύς σoυ, λέγoντας: Πoιoς θάρθει εναντίoν μoυ; 
5 Δες, εγώ φέρνω φόβo εναντίoν σoυ, λέει o Kύριoς των δυνάμεων, από όλoυς τoύς περιoίκoυς σoυ και θα διασκoρπιστείτε κάθε ένας κατευθείαν μπρoστά τoυ και δεν θα υπάρχει εκείνoς πoυ θα συνάξει αυτόν που πλανιέται. 
6 Kαι ύστερα απ' αυτά θα επιστρέψω την αιχμαλωσία των γιων Aμμών, λέει o Kύριoς.

Σημείωση:

Οι Αμμωνίτες ζούσαν στην περιοχή της σημερινής Ιορδανίας. Εσεβών=Πόλη των Αμμορραίων 20 μίλια ανατολικά των εκβολών του Ιορδάνη ποταμού.

Γαι=πόλη-ερείπιο 6 μίλια βόρεια των Ιεροσολύμων.

Γαδ=Η φυλή Γαδ κατοικούσε μεταξύ Μανασσή προς βορρά,Ρουβήν προς νότο,Ιορδάνου προς δυσμάς και Αμμορραίων προς ανατολάς.

Ραββά=Η πρωτεύουσα των Αμμωνιτών ονομαζόμενη και Φιλαδέλφεια απείχε περίπου 2 μίλια από τον Ιορδάνη ποταμό.

Στην Ιορδανία οι Βεδουίνοι ύψωσαν τη σημαία της Αλ Κάιντα στο Ma'an - 104 χλμ από το Ειλάτ. ΗΠΑ και ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες.

" Το Ma'an είναι η Φαλούτζα της Ιορδανίας", φώναξαν χιλιάδες Βεδουίνοι το Σάββατο, 28 Ιουνίου , στη νότια πόλη της Ma'an της Ιορδανίας.

Αυτός ο μύθος ήταν χαραγμένος σε πλακάτ και οι σημαίες που έφεραν ψηλά με το ένα χέρι στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και του Levante ( ISIL )


Απόσπασμα από δημοσίευμα της ισραηλινής ιστοσελίδας Debka:

…“Στην άλλη, κυμάτιζαν αυτόματα τουφέκια.

Η Ma'an είναι σε μια ευαίσθητη θέση: 218 χιλιόμετρα νότια του Αμμάν, βρίσκεται, επίσης, 104 χιλιόμετρα από την ισραηλινή πόλη( λιμάνι) του Eιλάτ και περίπου 60 χλμ.από την κύρια αρτηρία νότια από το βόρειο Ισραήλ προς το νότο. Οι ταραχές της Αλ-Κάιντα συνεχίζονται για μέρες στο Ma'an, πρωτεύουσα νότια επαρχία του Βασιλείου της Ιορδανίας, οι στρατιωτικοί και η ασφάλεια του προσωπικού δεν έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή. Η πόλη έχει μια ιστορία με βίαιες ταραχές. Στο παρελθόν έχει υποφέρει την απαγόρευση της κυκλοφορίας και μάλιστα ήταν όταν η εξέγερση ξεκίνησε, και άφησε δεκάδες νεκρούς.

Προς το παρόν, ο βασιλιάς Αμπντάλα έχει αναθέσει επειγόντως στο στρατό του και σε στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών να καταστείλουν την εξέγερση των ισλαμιστών στην Ma'an,χωρίς να επεκταθεί σε άλλες πόλεις της Ιορδανίας, ιδιαίτερα στη Σαλτ, το Irbid και τη Zerka, οι οποίες έχουν μεγάλες συστάδες οπαδών της Αλ Κάιντα. Υπήρχε άγχος στην συζήτηση που έγινε στην Ουάσιγκτον την Κυριακή, για την προοπτική του θρόνου του Βασιλιά Αμπντάλα που συγκλονίστηκε από μια εξέγερση ισλαμιστών, στην οποία περίπτωση η κυβέρνηση Ομπάμα δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να εγκρίνει την παρέμβαση”...


Απόδοση του άρθρου της Debka: Corfiatiko.blogspot.com

Πηγή: Nefthalim


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου 

Γράψτε τα δικά σας σχόλια
  • Blogger Σχόλια για χρήση στο Blogger
  • Facebook Σχόλια για χρήση στο Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Τα σχόλια θα εγκρίνονται μόνο όταν είναι σχετικά με το θέμα, δεν αναφέρουν προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθώς επίσης και τα σχόλια που δεν περιέχουν συνδέσμους.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...Ελληνοτουρκικα

[Ελληνοτουρκικά][bleft]

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Γεωπολιτική][grids]

διαφορα

[διάφορα][bsummary]

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[μυστικές υπηρεσίες][bleft]